Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010, Päivitetty 24.5.2018 GDPR (EU:n tietosuoja-asetusten vaatimusten mukaisesti)

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Reaxon Oy

Yhteystiedot:
Katekaari 1
08680 Lohja

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Reaxon Oy / Veli-Matti Kuisma
Katekaari 1
08680 Lohja
0503391508
veli-matti.kuisma@reaxon.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Reaxon Oy / Veli-Matti Kuisma
Katekaari 1
08680 Lohja
0503391508
veli-matti.kuisma@reaxon.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat eli verkkokaupastamme tilanneet henkilöt

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • ostohistorian ylläpitäminen

 • takuu-, tuki- ja muiden asiakkaan edun mukaisten palvelujen mahdollistaminen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen

 • palveluistamme mm. päivityksistä kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@reaxon.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään verkkokauppamme tilauksen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Reaxon Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Reaxon Oy:n työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

Tietoturvatoimenpiteet asiakastietojen turvaamiseksi

Reaxon Oy sitoutuu toteuttamaan riittävät tietoturvatoimet henkilötietojen turvaamiseksi. Reaxon Oy sitoutuu ylläpitämään tietoturvaa käyttämällä tietokoneissa virustorjuntaa ja palomuureja sekä ylläpitämään toimitilojen kulunvalvontaa. Reaxon Oy sitoutuu myös ylläpitämään riittäviä ja asiantuntevia resursseja, jotta henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti.

Reaxon Oy ilmoittaa Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tai muista tapahtumista, joiden perusteella henkilötietojen turvallisuus on vaarantunut tai Reaxon Oy:n on syytä uskoa, että tietoturva on saattanut vaarantua.

Reaxon Oy:n ilmoittaa myös kaikista tietoturvaloukkauksen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Reaxon Oy:n ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta Asiakkaalle vähintään seuraavat seikat:

 1. kuvaus tietoturvaloukkauksen luonteesta

 2. tietoturvaloukkauksen kohteena olevien henkilötiedot

 3. tietoturvaloukkauksen kohteen kuvaus ja sen vaikutuksenalaisten henkilöiden lukumäärä

 4. Reaxon Oy:n kuvaus korjaavista toimenpiteistä tietoturvaloukkausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa

 5. kuvaus tietoturvaloukkauksen aiheuttamista seurauksista

 6. kuvaus Reaxon Oy:n suorittamista toimista tietosuojaloukkauksen minimoimiseksi.